Spring naar inhoud

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden TAeemland

(klik hier voor de PDF Algemene Voorwaarden TA Eemland)

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden TAeemland.
 2. TAeemland”: TAeemland, gevestigd te Woudenberg aan de (3931 WG) Ter Maatenlaan 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32126046.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van TA Eemland wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TAeemland en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TA eemland en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien TAeemland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TA eemland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen vrij van BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.
 3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. TAeemland is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TAeemland in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade is van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover TAeemland, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen TAeemland verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van TA eemland in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van TAeemland beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging van opleidingen

 1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidingsdag door de Klant geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail: info@ta-eemland.nl. De datum van ontvangst bij TAeemland geldt hierbij als officiële annuleringsdatum.
 2. Bij annulering van opleidingen zijn de volgende kosten verschuldigd:
 • tot drie maanden voor het van start gaan: € 25,-;
 • tot één maand voor het van start gaan: € 50,-;
 • van één maand tot twee weken voor het van start gaan: € 100,-;
 • binnen twee weken voor het van start gaan: volledige deelnamekosten
 1. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk.
 2. In overleg kan besloten worden om de opleiding op een later moment te laten plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berust het copyright van al het door de TAeemlandeemland ontwikkelde trainingsmateriaal bij TAeemland.

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van ICM. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het toezenden van informatie over opleidingen of daaraan gerelateerde producten en diensten van TAeemland. De Klant en ICM zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 8. Beroepsorganisaties

Docenten aan TAeemland zijn door de internationale TA-verenigingen (EATA of ITAA) erkend als opleider en supervisor (PTSTA of TSTA).

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TAeemland partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. In afwijking van het voorgaande lid kunnen TAeemland en Klant kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Deze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Amersfoort.

Privacy Verklaring

TAeemland, gevestigd aan de Ter Maatenlaan 30, 3931 WG in Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contacgegevens:

www.ta-eemland.nl

Harry Gerth

Ter Maatenlaan 30

3931 WG, Woudenberg

T: + 31(0)6 20538285

Harry Gerth, eigenaar van TAeemland, is de functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken via bovenstaande gegevens. TAeemland verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van diensten van TAeemland en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Psychisch en sociaal welbevinden

Dossiervorming

Harry Gerth houdt dossiers bij. Deze dossiers bevatten gegevens, aantekening/verslagen van intake (inclusief door cliënt ingevuld intakeformulier) en begeleidingsgesprekken. De dossiers worden digitaal opgeslagen. Deze gegevens worden behandeld volgens regels en wetgeving. Eenmaal per maand wordt een back-up gemaakt. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier en kan een kopie krijgen van dit document.

Doel en grondslag op basis waarvan TAeemland persoonsgegevens verwerkt

 • Om telefonisch of per email contact met je op te kunnen nemen
 • Om diensten te kunnen verrichten
 • Voor facturatie
 • Voor het verstrekken van informatie en nieuwe aanbiedingen
 • Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk om gegevens over de cliënt en diens begeleiding vast te leggen om de voortgang te kunnen bewaken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

TAeemland/Harry Gerth bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld met in acht neming van wettelijke en fiscale bewaartermijnen.

TAeemland hanteert de volgende bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens:

 • Personalia, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende de opleiding, het supervisie- en/of coachingstraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief te versturen, om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Personalia, adresgegevens en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Naam en e-mailadres worden bewaard voor informatieverstrekking en nieuwe aanbiedingen, totdat klant specifiek aangeeft deze niet meer te willen ontvangen.
 • Geboortedatum, geslacht en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden tot 2 jaar na beëindiging van de opleiding en/of het supervisie- en/of coachingstraject bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

TAeemland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
TAeemland verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TAeemland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ta-eemland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

TAeemland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
TAeemland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ta-eemland.nl